Dokumentumtár

A doktori iskola minőségpolitikája

A Doktori Iskola (DI) részletes minőségbiztosítási tevékenységét a Minőségbiztosítási terv rögzíti, amely PDCA alapú és követi az ESG előírásait, összhangban áll az intézményi Minőségbiztosítási Szabályzattal. A DI minőségbiztosítási tevékenységeinek ellátásáért a DI vezető a felelős, akinek munkáját a minőségügyi megbízott segíti, aki egyben a DI titkára.

A DI minőségbiztosítási tevékenységei szorosan illeszkednek az intézményi minőségbiztosítási tevékenységekhez. A DI titkár biztosítja a kapcsolatot az intézményi szint és a DI között, aki gondoskodik a minőségbiztosítási operatív feladatok DI szintjén történő kommunikációjáról és koordinációjáról. Munkáját a DI vezető felügyeli.

A DI vezető évenként beszámol a DIT, valamint az EDHT felé a DI minőségbiztosítási tevékenységeinek eredményességéről.

A DI oktatási tevékenységéhez kapcsolódva, félévenként el kell végezni az oktatói munka hallgatói véleményezését. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének célja, hogy a hallgatók véleményének megismerésével hozzájáruljon a DI-ben folyó oktatás színvonalának emeléséhez, növelje a képzés hatékonyságát, lehetőséget biztosítson az DI vezetésének és oktatóinak munkájuk megítélésének megismerésére, és segítse a feltárt hibák és hiányosságok megszűntetését. A véleményezés részét képezi a doktoranduszok oktatói tevékenységének hallgatói értékelése is.

A DI témavezetői tevékenységéhez kapcsolódva, tanévenként el kell végezni a témavezetői munka hallgatói véleményezését. A témavezetői munka hallgatói véleményezésének célja, hogy a hallgatók véleményének megismerésével hozzájáruljon a DI-ben folyó témavezetés színvonalának emeléséhez, növelje a kutatómunka hatékonyságát, lehetőséget biztosítson az DI vezetésének és témavezetőik munkájának megítéléséhez, és segítse a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetését. A témavezetői munka hallgatói véleményezés lebonyolításával kapcsolatos részletszabályok a Minőségbiztosítási tervben kerültek rögzítésre.

Évente kikérésre kerül a doktoranduszok elégedettsége és véleménye a DI működésével kapcsolatban is. Az ehhez kapcsolódó kérdőív és a mérés szabályai a Minőségbiztosítási tervben érhetők el.

A DI évente kikéri az együttműködő partnerek, kutatásban résztvevők, finanszírozók véleményét. A kapott adatok alapján stakeholder analízis készül a DI tudományban betöltött szerepéről és társadalmi-gazdasági hatásainak elemzéséről a működési fejlesztés érdekében. Az ehhez kapcsolódó kérdőív és a mérés szabályai a Minőségbiztosítási tervben érhetők el.

A DI a végzett doktorandusz hallgatók pályakövetése és kapcsolattartás céljából ALUMNI rendszert alakít ki. Ez egyben lehetőséget nyújt arra, hogy a korábban végzett doktorandusz hallgatók visszajelzései a minőségbiztosítás szerves részét képezzék, amelyről a témavezetők és az oktatók is tájékoztatást kapnak. A végzett hallgatók nyilvántartását és a velük való kapcsolattartást a DI titkára végzi.

A doktoranduszok felmerülő panaszainak kezelése a DI szintjén is az intézményi eljárásrend szerint történik. (Az Óbudai Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzata 12.§-ban foglaltak alapján.)

A doktori iskola működési szabályzata (mellékletekkel)

A doktori iskola minőségbiztosítási terve (mellékletekkel)

A doktori iskola kreditátviteli szabályzata

Képzési dokumentumok

Képzési terv

Tantervi háló

Tantárgyi adatlapok

Publikációs kritériumok

Jelentkezési lap komplex vizsgára

Egyetemi dokumentumok

Az ÓE Doktori és Habilitációs szabályzata

Az ÓE Minőségirányítási Szabályzata

Az ÓE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Az ÓE Esélyegyenlőségi szabályzata

Az ÓE Szellemitulajdon kezelési szabályzata

Az ÓE Intézményfejlesztési terve