A fokozatszerzés folyamata

A doktori képzés a mesterfokozat vagy azzal egyenértékű osztatlan képzés megszerzését követő képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel, gazdálkodás- és szervezéstudomány tudományágban tudományos doktori (Doctor of Philosophy – PhD in Business and Management) fokozatot ad. A doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás magában foglalja az abszolutórium megszerzését, a komplex vizsgát, az önálló kutatómunkára való alkalmasság bizonyítását, új tudományos eredmények elérését, az előírt idegen nyelvi ismeret igazolását, valamint az önálló tudományos alkotói feladat megoldását tartalmazó értekezés nyilvános bemutatását és megvédését.

A doktori fokozatszerzés folyamatát az EDHSZ (Óbudai Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzata) 22. § szabályozza.

A doktori fokozatszerzés feltételeit az EDHSZ 23. § szabályozza.

A doktori fokozat odaítéléséről az EDHT (Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács) dönt titkos igen-nem szavazással. A szavazás bírálóbizottság által adott pontszámok és jegyzőkönyvek ismeretében, a DIT véleményének figyelembevételével történik. A doktori fokozat odaítélése egyszerű szavazattöbbséggel történik. Elutasítás esetén az EDHT a döntését köteles írásban, részletesen megindokolni.

A doktori fokozat minősítését a nyilvános vitán kapott pontszámok átlaga alapján kell meghatározni. A nyilvános vita után a bírálóbizottság zárt ülésen titkos szavazással értékel (1, 2, 3, 4, 5 ponttal), és jegyzőkönyvben összegző véleményt ad a jelölt tudományos felkészültségéről, amelyet a résztvevőkkel ismertet. A pályázó tudományos (szakmai) felkészültsége akkor minősíthető megfelelőnek, ha a szavazatok átlagpontszáma 3,50 vagy magasabb.

A fokozat minősítése:

  1. „summa cum laude” (kiváló), ha az átlag legalább 4,51;
  2. „cum laude” (dicséretes), ha az átlag legalább 4,01 – 4,50;
  3. „rite” (megfelelő), ha az átlag legalább 3,50 – 4,00.

A doktori fokozatot az EDHT kétharmados határozattal visszavonja, amennyiben dokumentáltan megállapítja, hogy a doktori fokozat odaítélésének feltételei nem teljesültek.

Az EDHT által odaítélt doktori fokozatról az Egyetem magyar és angol nyelven oklevelet állít ki. A doktori fokozatot szerzetteket az Egyetem ünnepélyes nyilvános szenátusi ülés keretében avatja doktorrá. A doktorrá avatás keretében a jelöltek fogadalmat tesznek és írnak alá az EDHSZ D19 melléklet (A doktori fogadalom szövege) szerint. A doktori fokozatot szerzettek a doktorrá avatás után nevük mellett feltüntethetik a „PhD” vagy a „Dr.” rövidítést.