Felvételi információk

A doktori iskolában folyó képzésre való jelentkezés és felvétel általános feltételeit az EDHSZ 19. § tartalmazza.

 1. Az Egyetemen doktori képzés az alábbi formákban indítható:
 2. állami ösztöndíjas, teljes idejű, nappali munkarendű szervezett képzés,
 3. önköltséges, teljes idejű, nappali munkarendű szervezett képzés,
 4. önköltséges, részidejű, levelező munkarendű szervezett képzés,
 5. Kooperatív Doktori Program jellegű képzés.

A fenti bekezdésben megfogalmazottaktól eltérően a doktori képzésbe – az EDHSZ 21.§-ban meghatározottak szerint – bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és doktori képzés követelményeit (Képzési terv 3.4.4 pont). A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre.

A doktori képzésre való jelentkezéshez a DI vezetőjéhez benyújtott pályázatnak az EDHSZ 19. §-a alapján az alábbi minimum követelményeknek kell megfelelnie:

 1. legalább jó minősítésű mester (MA/MSc), illetve a korábbi képzési rendszerben azzal egyenértékű egyetemi diploma (a diploma minősítését a megszerzéstől számított két év elteltével nem kell figyelembe venni);
 2. az angol nyelv legalább középfokú, államilag elismert „C” típusú (vagy azzal egyenértékű) komplex nyelvvizsgával igazolt ismerete; indokolt esetben a DIT engedélyezheti e követelmények teljesítését más, a választott téma kutatásához szükséges idegen nyelvből is. Az angol nyelv legalább középfokú, államilag elismert „C” típusú komplex nyelvvizsga követelményét a külföldi közoktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén szerzett érettségi bizonyítvány kiváltja azzal, hogy az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert „C” típusú komplex középfokú nyelvvizsgaként kerül elismerésre;
 3. megfelelő szakmai felkészültség;
 4. kezdeti tudományos teljesítmény (pl. TDK dolgozat, konferencia-előadás, publikáció stb.).

A benyújtott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

 1. kitöltött jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre;
 2. a felvételi eljárási díj befizetését igazoló irat;
 3. az MSc/egyetemi oklevél másolata (az eredeti bemutatása mellett);
 4. nyelvtudást igazoló okmányok másolatai (az eredeti példányok bemutatása mellett);
 5. szakmai önéletrajz publikációs jegyzékkel;
 6. a választott intézet, illetve kutatóhely és témavezető fogadó nyilatkozata (állami ösztöndíjas képzési formára jelentkezés esetén);
 7. előzetes kutatási terv (1–2 oldal) a leendő témavezető(k) jóváhagyásával,
 8. egyéni felkészülésre jelentkező esetén a jelentkező MTMT szerinti publikációs listája és a tervezett doktori értekezés előzetes vázlata;
 9. egyéni felkészülők esetében a munkahely támogató nyilatkozata;
 10. egyéb dokumentumok (pl. ajánlások, szabadalmak, találmányok stb.);
 11. nyilatkozat arról, hogy kéri-e felvételét akkor is, ha ösztöndíjban nem részesül.

A jelentkezők értékelése részben az EDHSZ szerint benyújtott pályázat, részben egy felvételi beszélgetés alapján történik. A beszélgetés során egy, a DIT által felkért legalább 3 fős felvételi bizottság meggyőződik a jelentkező szakmai felkészültségéről, kutatási elképzeléseiről és nyelvtudásáról.

A felvételi beszélgetésekre a DIT által meghatározott időpontban és helyen kerül sor. A felvételi beszélgetés időpontjáról a DIT titkársága írásban értesíti a jelentkezőket.

A felvételi vizsga értékelése és a rangsorolás négy szempont alapján történik:

 1. tanulmányi eredmény;
 2. nyelvismeret;
 3. kezdeti tudományos tevékenység; gyakorlati szakmai képzések és tapasztalatok;
 4. kutatási terv, kommunikációs készség, szakmai felkészültség (habitus).

Az értékelés részletes szabályait a Működési Szabályzat tartalmazza.

A felvételi bizottság a jelentkezőket 100 pontos skálán értékeli és a legalább 60 pontot elért jelöltek kerülnek rangsorolásra. A felvételi rangsorolást a felvételi bizottság véleményét figyelembe véve a DIT állapítja meg, és ennek alapján tesz javaslatot a Doktori Iskola vezetőjének, aki felterjeszti azt az EDHT elnökének a döntés meghozatalára.

Az EDHT felvételi döntés lehet:

 1. felvétel állami ösztöndíjas, teljes idejű, nappali munkarendű szervezett képzésre;
 2. felvétel önköltséges, teljes idejű, nappali munkarendű szervezett képzésre;
 3. felvétel önköltséges, részidős, levelező munkarendű képzésre;
 4. a jelentkezés elutasítása.

A felvételről szóló döntés tartalmazza a képzési forma megjelölését és a felvételi eljárás során elért pontszámot. A felvételről szóló döntést az EDHT elnöke 14 napon belül küldi meg a jelentkező számára postai úton ajánlott küldeményben.

A felvételi döntéseket az egyetemen minden érdeklődő számára hozzáférhető módon nyilvánosságra kell hozni. Az elutasítás esetén azt indokolni kell. Sikeres felvétel esetén az értesítésben közölni kell a beiratkozás időpontját, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, a tanév kezdetét. Utalni kell a képzéssel kapcsolatos költségekre, azok viselésére.

A felvételt nyert hallgatónak a beiratkozáskor nyilatkozatot kell aláírnia arról, hogy a Doktori Iskola szabályzatát és a Doktori Iskola követelményeit áttanulmányozta, azok alapján jogait és kötelességeit megismerte.

Minden olyan esetben, amikor a képzés vagy a kutatás költségeit a doktorandusz, a munkahelye vagy egyéb kötelezettségvállaló téríti, annak részletes feltételeit külön szerződésben kell rögzíteni.

A szervezett képzésben részt vevő doktoranduszoknak az első félév megkezdése előtt be kell iratkozni. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. diploma,
 2. 1 db fénykép,
 3. személyazonosságot igazoló okmány,
 4. a felvételről szóló értesítés,
 5. kitöltött beiratkozási űrlap.

A beiratkozáskor a doktorandusz egyetemi e-mail címet kap, ami a további tájékoztatások alapja. A beiratkozási/regisztrációs határidő lejárta után külön eljárási díj fizetendő. A doktori és habilitációs folyamatokkal kapcsolatos eljárási díjakat a mindenkor hatályos, a doktori és habilitációs folyamatok eljárási díjairól szóló 8/2020. (IV.27.) számú közös Rektori – Kancellári utasítás tartalmazza. A második szemesztertől kezdve a hallgatók elektronikusan regisztrálják saját magukat, a szemeszter regisztrációs hetében. Erről a DI titkára e-mailben előzetes értesítést küld.

DIT dönthet a hallgatói jogviszony megszüntetéséről. A részletes kreditszabályzatot az EDHSZ D2 melléklete tartalmazza.