Egyéni felkészülés doktori fokozatszerzésre

Az egyéni fokozatszerzés során a hallgató az értekezés téziseinek elkészítésére és megvédésére egyénileg készül fel. Egyéni fokozatszerzésre az IMDI vezetőjéhez benyújtott, az EDHSZ 19.§ követelményeinek megfelelő pályázattal lehet jelentkezni, amennyiben a jelentkező

  1. rendelkezik mesterfokozatú vagy azzal egyenértékű végzettséggel (EDHSZ 19.§);
  2. teljesítette a felvétel nyelvi követelményeit (EDHSZ 19.§);
  3. a gazdálkodás- és szervezéstudomány szakterület lektorált folyóiratában megjelent, MTMT-ben rögzített publikációkkal 20 kreditet teljesített.

Az egyéni fokozatszerzés feltétele a komplex vizsga teljesítése. Az egyéni felkészülőt kreditszerzési kötelezettség nem terheli, azonban témavezetőt kérhet (EDHSZ 21.§). A jelentkezés és doktori fokozat megszerzésének egyéb feltételei azonosak, mint a szervezett képzés esetén (EDHSZ 23.§).

A doktori fokozat megszerzésének feltételei

A doktori fokozat megszerzésének a feltételei az EDHSZ 23§ értelmében a következők:

  • Komplex vizsga letétele
  • Abszolutórium megszerzése
  • Nyelvi követelmények teljesítése
  • Publikációs követelmények teljesítése
  • Doktori értekezés (tudományos vagy innovációs feladat önálló megoldásának bemutatása)
  • A doktori értekezés téziseinek (önálló tudományos eredményeinek) összefoglalása tézisfüzetben és megvédése nyilvános vitában

Az egyéni felkészülés rendjét az EDHSZ 21. § tartalmazza, illetve szabályozza.

Egyéni felkészülő esetén a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával kezdődik.

Más doktori iskolából átjelentkezés esetén csak PhD képzésről vehető át doktorandusz. Átjelentkezési szándékát a doktorandusz a Doktori Iskolának nyújtja be. A kérelemhez, csatolni kell az elektronikus leckekönyv hitelesített kivonatát, szakmai önéletrajzot, az eddigi folytatott tudományos teljesítmény összefoglalóját, az IMDI-hez tartozó témavezető javaslatát és a kutatási tervet. Az átvétel tárgyában a DIT előzetes bírálatát követően az EHDT dönt.

A komplex vizsga sikeres teljesítése esetén az Egyetem elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket. Kérelemre – az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján – további krediteket is el lehet ismerni.

A komplex vizsga teljesítésével az Egyetem a képzési és kutatási szakasz 90 kreditpontjának teljesítését elfogadja. A további 30 kredit kutatás és publikálás révén szerezhető meg.

Az egyéni felkészülőt oktatási kreditszerzési kötelezettség nem terheli, viszont részt vehet a doktori iskolák tanulmányi foglalkozásain.

Az értekezés elkészítéséhez a jelölt témavezetőt kérhet, akit a DIT bíz meg.

Az egyéni felkészülő a komplex vizsga letételétől (a felvételétől) számított három éven belül köteles doktori értekezését fokozatszerzési eljárásra benyújtani.